Yhdistyksestä

Yhdistyksen ensisijainen tarkoitus on edistää pyhiinvaelluksia Pyhän Jaakon  tiellä Suomessa ja Espanjassa neuvomalla pyhiinvaelluksia suunnittelevia ja järjestämällä pyhiinvaelluksia.

Jaakontien ystävien perustava kokous pidettiin Jaakon päivänä 25.7.2002 klo 19 Rengon seurakuntatalossa iltapäivän kestäneen Jaakonvaelluksen ja Pyhän Jaakon kirkossa vietetyn messun jälkeen.
Yhdistys on merkitty Yhdistysrekisteriin 22.5.2003

Vuosikokous 21.3.2021

Jaakontien ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 21.3.2021 klo 13.00 etäyhteyksin. Kokouspaikkakunnan terveysviranomaiset ovat kieltäneet kaikki kokoontumiset 28.3.2021 asti paikallisen COVID19-tilanteen vuoksi, joten osallistuminen on mahdolllista vain etänä. Kokouksen fyysinen osoite on Sauvon seurakuntatalo, Pappilantie 2, 21570 Sauvo.

Etäyhteytenä käytetään Microsoft Teamsia. Etäyhteyteen voi liittyä erillisen Teams-ohjelman lisäksi tietokoneen selaimelle tai älypuhelimeen maksutta saatavalla Teams-sovelluksella. Ne, joille vuosikokouskutsu lähetettiin sähköpostitse, ovat saaneet erillisessä sähköpostissa linkin kokoukseen. Paperipostitse vuosikokouskutsun saaneineille puheenjohtaja toimittaa pyynnöstä kokouslinkin heidän ilmoittamaansa sähköpostiin.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten puheenjohtajan ja hallituksen valinta, sekä sääntömuutos, jonka mukaan vastaisuudessakin olisi mahdollista osallistua yhdistyksen kokouksiin etänä. Kokousaineisto on nähtävillä yhdistyksen verkkosivulla http://www.jaakontie.fi viikon 10 alusta lähtien.

Kokouksessa äänivaltaisia ovat kunniajäsen, ainaisjäsenet ja ne jäsenet, jotka ovat maksaneet vuoden 2020 jäsenmaksun 10 euroa viimeistään 15.3.2021. Jäsenmaksu maksetaan Jaakontien ystävien tilille FI50 5259 0420 0155 51 Viestiksi ”Jäsenmaksu” ja jäsenen nimi / jäsenten nimet.

Vuosijäsenmaksu 10 euroa (vuodelta 2020), ainaisjäsenmaksu 100 euroa (viimeistään 15.3.2021 maksettuna.) Kuluvan vuoden jäsenmaksu päätetään kokouksessa, joten sitä ei voi vielä maksaa.

Kokouksen yhteydessä kerrotaan myös tulevan kesän pyhiinvaelluksesta Rengosta Turkuun 19.-25.7.2021

Jaakontien ystävät r.y. hallituksen puolesta

TD Kalle Elonheimo

puheenjohtaja

Yhdistyksen jäsenedut

  • Jaakontien ystävien järjestämille useampipäiväisille pyhiinvaelluksille osallistuminen edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä, sillä EU:n valmismatkadirektiivin vuoksi yhdistys ei järjestä valmismatkoja ulkopuolisille. Jaakontien pyhänä vuonna 2021 yhdistys järjestää n. viikon pyhiinvaelluksen, joka päättyy Turkuun sunnuntaina 25.8.2021.
  • Yhdistyksen jäsen voi ostaa Pienen pyhiinvaelluskirjan jäsenhintaan 20 euroa.
  • Jäsenet saavat yhdistyksen kokouksessa tai tapahtumassa Jaakontien pinssin.

Jäseneksi

Jaakontien ystävien jäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtaja Kalle Elonheimoon, mieluiten yhdistyksen sähköpostin pyhiinvaelluspassi@gmail.com kautta, viestin aiheena esim. “Jaakontien ystävien jäseneksi”.
(puh. 044 5342744).
Postiosoite: Jaakontien ystävät, Västäräkinpolku 3D102, 20610 Turku

Vuoden 2019 jäsenmaksu oli 10 euroa, ainaisjäsenmaksu  100 euroa.

Vuosikokouksen 21.3.2021 esityslista

Jaakontien ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous sunnuntaina 21.3.2021 klo 13.00 Sauvon seurakuntatalossa, Pappilantie 2, 21570 Sauvo, ja Teamsissa.

Läsnä:

1. Kokouspaikalla Kalle Elonheimo

2. Teamsissa

1. Kokouksen avaus

Esitys: Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen alkuhartauden jälkeen.

Päätös:

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esitys: Puheenjohtajaksi valitaan NN, sihteeriksi NN sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, NN ja NN

Sihteeri laatii pöytäkirjan ja toimittaa sen allekirjoitettuna puheenjohtajalle, joka toimittaa sen edelleen pöytäkirjantarkastajille, ja nämä toimittavat sen tarkastettuna yhdistyksen puheenjohtajalle.

Päätös:

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi, 4 § Yhdistyslaki: “Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta. // Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. // Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Jaakontien ystävät ry:n hallitus päätti 2.3.2021, että yhdistyksen kokoukseen voi yllä laitatun lainkohdan 2. momentin mukaisesti osallistua tietoliikenneyhteyden avulla, ja että tarkoitettuna tietoliikenneyhteytenä on Microsoft Teams. Lisäksi hallitus päätti, että kokouslinkki jaetaan sähköisen kokouskutsun mukana ja että kirjeitse kokouskutsun saavat voivat pyytää linkkiä puheenjohtajalta. Kokoukseen osallistutaan ensi sijassa etänä, paikan päällä osallistua voivat vain ne, jotka ovat 14.3. mennessä ilmoittaneet osallistumisestaan puheenjohtajalle ja jotka ilmoittautumisjärjestyksessä mahtuvat kokoontumisrajoihin.

Kokouskutsut lähetettiin sähköpostitse 2.3.2021 ja niille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, postitse samoin 2.3.2020. Kaikille jäsenille, joilta oli posti- tai sähköpostiosoite, viimeistään viikko ennen kokousta. Kutsussa mainittiin, että äänivaltaisia kokouksessa ovat ainaisjäsenten lisäksi ne , jotka ovat maksaneet vuoden 2020 jäsenmaksun viimeistään 15.3.2021 .

Jäseniksi vuoden 2021 hyväksytyillä, on äänioikeus, jos he ovat maksaneet jäsenmaksun viimeistään 15.3.2021.

Säännöt eivät määrittele päätösvaltaisuutta. Kokoukseen osallistuvat merkitään osanottajaluetteloon. Vielä tässä vaiheessa on mahdollista ilmoittautua yhdistyksen jäseneksi.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti laillisesti koolle kutsutuksi. Todetaan äänivaltaiset ja muut läsnäolijat.

Päätös:

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouskutsussa on mainittu, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntömuutoksia.

Esitys: Esityslista vahvistetaan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5. Esitetään tilinpäätös ja tase, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen ja taseen, puheenjohtaja vuosikertomuksen (alempana) ja toiminnantarkastaja oman lausuntonsa (tuodaan kokoukseen).

Esitys: Merkitään liitteinä olevat tilinpäätös, tase, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto tiedoksi.

Päätös:

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Esitys: Tilinpäätös vahvistetaan liitteen mukaisena. Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnetään vastuuvapaus toimintavuodelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös:

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kuluvalle vuodelle

Esitys: Toimintasuunnitelma (alempana), tulo- ja menoarvio (tuodaan kokoukseen) sekä jäsenmaksut vuodelle 2021 vahvistetaan liitteiden mukaisina.

Päätös:

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Yhdistyksen säännöt, § 6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. …

Esitys: Valitaan puheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä.

Päätös:

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Esitys: Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

Päätös:

10. Sääntömuutos

Tähän vuosikokoukseen on asialistan kohdassa 3) mainitun lain perusteella mahdollista osallistua etänä. Yhdistyksen hallitus pitää hyvänä, että etäosallistuminen olisi mahdollista silloinkin, kun meneillään eivät ole poikkeusolot. Sen vuoksi se esittää sääntöjen kohdaan 9. asiaa koskevaa lisäystä: “Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.”

Lisäksi hallitus esittää teknisiä korjauksia edelliseen sääntöjen käsittelyyn 2016, jolloin hyväksyttiin yhdistyksen kokouksen kutsuminen koolle verkkosivulla olevalla kutsulla (kohta 10):

– kohdassa 5. (Liittymis- ja jäsenmaksu) sana ”syyskokous” korvataan sanalla ”vuosikokous”;

– kohdan 8. (Tilikausi ja tilintarkastus) otsikko korjataan muotoon ”Tilikausi ja toiminnantarkastus” ja tekstissä mainitaan tarvittavissa kohdissa ”toiminnantarkastaja(/t)”.

Sääntöjen kohdan 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen mukaan päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä ja sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Liitteenä yhdistyksen säännöt nyt vahvistettavaksi esitettävässä muodossa.

Esitys: Yhdistyksen sääntöjen muutokset hyväksytään ja säännöt vahvistetaan liitteen mukaisessa muodossa.

Päätös: Säännöt muutoksineen vahvistetaan liitteen mukaisessa muodossa [yksimielisesti / äänin n-m].

11. Kokouksen päätös

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

5.2. VUOSIKERTOMUS 2020

Vuosi 2020 oli myös Jaakontien ystävät ry:lle poikkeuksellinen COVID 19-pandemian vuoksi.

Alkuvuodesta yhdistys ehti olla mukana järjestämässä maanantaina 13.1.pyhiinvaellusteologista päivää Turun kristillisellä opistolla ja lauantaina 15.2. Tampereella pyhiinvaellustapahtumaa, jonka yhteydessä myös pidettiin vuosikokous ja julkaistiin suomalaisen Jaakontien nettisivu ja mobiilisovellus. Pyhiinvaelluspasseja oli myös jo ehditty toimittaa sekä postitse että Tampereen tapahtuman yhteydessä, ja helmi-maaliskuulle oli 20 Espanjaan pyhiinvaellukselle lähtijää.

Pandemian vuoksi Espanjassa alkoi 16.3. poikkeustila ja ulkonaliikkumiskielto. Tieto siitä tuli pari päivää ennen, ja välittömästi sen saatuaan puheenjohtaja lähetti kaikille mahdollisesti silloin Espanjassa oleville pyhiinvaeltajille tiedot rajoituksista sekä kehotuksen hakeutua välittömästi kotimatkalla. Seuraavina päivinä hän tiedotti tilanteesta kaikille jo pyhiinvaelluspassinsa saaneille sekä huhtikuussa matkaan aikoneille ja vielä maaliskuun puolella kaikille siihen mennessä pyhiinvaelluspassin tilanneille. Jo passinsa maksaneille ilmoitettiin, että he voivat samalla maksulla tilata uuden passin sitten, kun tilanne on parantunut niin, että he voivat lähteä pyhiinvaellukselle. Espanja avasi mahdollisuuden pyhiinvaelluksiin kesäkuussa, mutta vain muutama lähti sinne Jaakontien ystävien kirjoittamalla pyhiinvaelluspassilla loppukesästä ja alkusyksystä. Suurin osa siirsi pyhiinvaelluksensa tuleviin vuosiin. Vuoden varrella Espanjan tilanteen kehityksestä tiedotettiin Facebookin ryhmässä ”Pyhiinvaellus”.

Pandemia siirsi hamaan tulevaisuuteen toukokuulle Madridiin suuunnitellun Jakontien ystävien yhdistysten maailmankokouksen, johon yhdistyksen oli ollut tarkoitus lähettää edustus, sekä syksyyn 2021 Espanjan suurlähetystön valmisteleman iberoamerikkalaisen kulttuuriviikon, johon suurlähettiläs pyysi Kalle Elonheimolta esitystä Jaakontiestä ja pyhiinvaelluksista Suomessa.

Citynomadi-palvelussa julkaistu suomalaisen Jaakontien opas näyttää reitin Rengosta Rymättylään. Sen reittiviivaa korjattiin vastaamaan patikoiden ja pyöräillen kuljettavaa reittiä elokuussa. Reittipisteinä ovat reitin varrella olevat kirkot (Renko, Somero, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Lieto, Turun tuomiokirkko, Raisio, Naantali ja Rymättylä) sekä Portaan silta (Tammela). Reittipisteiden kohdalla on kohteen valokuva, apostoli Jaakob vanhempaan liittyvä kohta Raamatusta sekä pyhiinvaelluksen siunauksiin tai välineisiin liittyvä mietiskelykysymys ja rukous. Opas on käytettävissä nimellä ”Jaakontie” sekä selaimella citynomadi.com -sivustossa että Androidin ja iPhonen Nomadi-sovelluksella.

Syksyllä Jaakontien ystävät avasi Facebookissa oman sivunsa ja jäsenilleen tarkoitetun suljetun ryhmän.

Vuoden aikana valmisteltiin pyhän vuoden 2021 kesään suunniteltua pyhiinvaellusta Rengosta Turkuun. Kertomusvuonna onnistuttiin saamaan kaikista reitin seurakunnista yhteyshenkilöt sekä varmistamaan osa majapaikoista.

Vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Kalle Elonheimon ja hallituksen jäseniksi valittiin Lea Purhonen, Miika Ahola, Päivi Kangasmäki ja Kari Koivula Toiminnantarkastajaksi valittiin Topi Haarlaa, varalle Simo Laitila. Hallitus järjestäytyi helmikuussa. Varapuheenjohtajaksi se valitsi Aholan, sihteeriksi Kangasmäen ja rahastonhoitajaksi Purhosen. Vuosikokouksen yhteydessä edellisvuonna valittu hallitus piti läsnäolokokouksen, muut vuoden 4 hallituksen kokousta toteutettiin sähköpostitse. Vuoden aikana lähetettiin jäsenille kirje Jaakonpäiväksi ja jouluksi.

7.1. TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Yhdistys jatkaa Jaakontien vaellusta Espanjassa suunnittelevien neuvontaa. Espanjaan pyhiinvaellukselle lähtevät voivat saada pyhiinvaelluspassin Jaakontien ystäviltä. Pyhiinvaeltajiksi aikovia neuvotaan puhelimitse ja sähköpostitse sekä tapahtumien yhteydessä.

Pyhiinvaelluspassien toimittamiseen pyhiinvaeltajille hallitus voi harkintansa mukaan käyttää ulkopuolista työvoimaa. Pyhiinvaelluspassipäivystyksien järjestämistä selvitetään sitten, kun on saatu tieto, että pyhiinvaellukset Espanjassa ovat mahdollisia.

Yleinen pyhiinvaeltajien matkaan siunaaminen toteutaan Turussa toukokuussa.

Yhteistyössä Jaakontien varren seurakuntien kanssa yhdistys toteuttaa pyhiinvaelluksen Rengosta Turkuun 19.-25. heinäkuuta. Koko matkalle otetaan vain yhdistyksen jäseniä, mutta seurakuntia rohkaistaan osallistumaan myös vaeltamiseen päivämatkoina tai lyhyempinäkin taipaleina.

Jaakontien ystävät pitää yllä verkkosivustoa osoitteessa jaakontie.fi, suomalaisen Jaakontien digiopasta citynomadi.com -sivustossa ja Nomadi-sovelluksessa sekä Facebookissa omaa sivuaan ja jäsenryhmäänsä. Yhdistys pyrkii saamaan tiedotusvälineisiin ja yleisötapahtumiin Jaakontietä, pyhiinvaelluksia ja toimintaansa esitteleviä haastatteluja, artikkeleita ja ohjelmia.

Pyhiinvaellusten edistämiseksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden suomalaisten pyhiinvaelluksia järjestävien ja pyhiinvaellusreittejä ylläpitävien tahojen kanssa ja on mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Erityisesti pyritään yhteistyöhön Härkätien yhdistyksen kanssa. Yhdistys edistää mahdollisuuksiensa mukaan Turkuun perustettavan pyhiinvaelluskeskuksen toiminnan aloittamista.

Yhdistys voi maksaa näihin liittyviä kuluja ja matkakorvauksia.

Hallituksen kokouksiin maksetaan matkakorvaus. Perustelluista syistä hallitus voi määrätä maksettavaksi muitakin matkakulu­korvauksia tai ajoneuvon käyttö­korvauksia, esim. pyhiinvaelluksen turva- ja kuljetusauton käytöstä tai reitin merkitsemisestä.

Viite- ja linkitysohje:

Julkaisuihin ja linkkeihin pyydetään Jaakontien ystävien sivut merkitsemään muodossa
http://www.jaakontie.fi

Keskusteluryhmä “Pyhiinvaellus” Facebookissa

Tietosuojaselosteet (pdf-muotoisina):

Jäsenrekisteri tietosuojaseloste_jaakontien_ystävät_jäsenrekisteri

Asiakasrekisteri tietosuojaseloste_jaakontien_ystävät_asiakasrekisteri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s